Zmazanie “rovnakých” snapshotov na viacerých VMs

Po hromadnom patchovaní operačných systémov alebo aj applikácií sa stáva, že na vSphere farma ostane veľa snapshotov s rovnakým názvom (napr. “before MS patching”). Určite netreba otáľať s ich zmazaním a najrýchlejšie ako to urobiť, je použiť script.

Ideálne je tento script spúšťať z konzoly.

add-pssnapin VMware.VimAutomation.Core
connect-VIserver -server vc.yourcompany.com

$SnapName = Read-host "Zadaj meno snapshotov, ktore sa maju vyhladat na vsetkych VMs a nasledne sa maju zacat mazat: "
$VM = Get-VM
$Snapshots = $VM | ForEach-Object { Get-Snapshot -VM $_.Name } | Where-Object {$_.Name -eq $SnapName}

if ($Snapshots.Count -ge 1) {
         Remove-Snapshot -Snapshot $Snapshots -Confirm:$false
         $Snapshots | Format-Table Name, VM, Created, @{Name="SizeGB";Expression = {[system.math]::round($_.SizeMB/1KB,3)}} -AutoSize

 }

Author: Martin

Infrastructure engineer | virtualization & cloud enthusiast | vSphere specialist | blogger | Veeam Vanguard 2021,2022,2023 | VMware vExpert 2017 - 2023 | VMCE | Slovak VMUG Leader |  user group ambassador for kmug.sk | husband&father